Regulamin targów „Trends 4 Kids”

Regulamin targów „Trends 4 Kids”2021-06-25T07:58:29+00:00

§ 1. Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników targów „Trends 4 Kids” (zwanych dalej „Targami”) organizowanych przez Professional Event Partner Krzysztofa Urbanek z siedzibą przy ul. Medalionów 12, 30-399 Kraków (zwanym "Organizatorem").

Wydarzenie odbędzie się:

  • 16 października 2021 - WARSZAWA - w godzinach od 10:00-17:00
    21 listopada 2021 - KRAKÓW - w godzinach od 10:00-17:00

§ 2. Zasady uczestnictwa

a) Wstęp na targi „Trends 4 Kids” odbywa się wyłącznie
za okazaniem biletu wstępu zakupionego u Organizatora targów na miejscu lub za pośrednictwem strony www.trends4kids.pl

b) Koszt biletu wstępu wynosi 8 zł. Wstęp dla dzieci (do lat 12 jest bezpłatny)

c) Bilet wstępu uprawnia zwiedzających do korzystania z atrakcji przygotowanych na terenie Targów. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do korzystania z atrakcji Targowych zgodnie z ich przeznaczeniem

d) Organizator zastrzega sobie prawo do inicjowania części atrakcji na terenie Targów za dodatkową opłatą, o czym uczestnicy przed skorzystaniem z nich będą uprzednio informowani

e) Organizator nie odpowiada za brak realizacji atrakcji zgłaszanych przez indywidualnych wystawców w ramach ich stoiska, jak również promocji i kuponów rabatowych zamieszczonych przez nich w wydanym przez Organizatora Katalogu Targów

f) Bilet wstępu uprawnia zwiedzającego do odbioru bezpłatnego Katalogu Targów w dniu wydarzenia, jednakże liczba wydanych katalogów jest ograniczona. W momencie wyczerpania nakładu zwiedzający, którzy nie otrzymali katalogu nie mogą wnosić roszczeń z tego powodu do Organizatora

g) Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Targach wyłącznie pozostając pod opieką pełnoletniej osoby (rodzica lub prawnego opiekuna)

h) Udział zwiedzających w Targach jest możliwy wyłącznie w terminie i godzinach określonych w regulaminie oraz strefach przeznaczonych do zwiedzania

i) Prowadzenie przez zwiedzających działań o charakterze komercyjnym (sprzedażowych, reklamowych, agitacyjnych itp. bez wcześniejszej umowy z Organizatorem, a także działań niezgodnych z polskim prawem) jest zabronione

j) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących w wyznaczonych strefach Targów

k) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego i udziału w wydarzeniu w zgodzie z nimi

l) Wszyscy uczestnicy Targów są zobowiązani do przestrzenią zasad niniejszego regulaminu, a udział w nich jest jednoznaczny z akceptacją jego warunków

m) Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i późniejszego wykorzystywania obrazu i dźwięku z przeprowadzonych Targów w zakresie prowadzonej przez siebie działalności do celów promocyjnych. Udział uczestników w Targach wyraża akceptację dla tych warunków, a tym samym zgodę do późniejszego wykorzystywania ich wizerunku w materiałach reklamowych i nie będą mieć później żadnych roszczeń z tego tytułu

§ 3. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

a) Wszyscy uczestnicy Targów są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, w szczególności zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego

b) Ubezpieczenia (mienia, oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej) leżą po stronie uczestników Targów

c) Z uwagi na zasady bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zwiedzających Targi

d) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Targów uczestników nieprzestrzegających regulaminu Targów, ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz prawa polskiego, a także zgłoszenia tych wykroczeń właściwym organom państwowym

e) Na Targi nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabrania się również wnoszenia ich na teren Targów

f) Korzystanie z produktów tytoniowych na terenie Targów jest zabronione

g) Zabrania się wnoszenia na teren Targów i korzystania z narzędzi, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe, a także dla zdrowia i życia uczestników (m.in. przedmiotów ostrych, pirotechnicznych, broni, amunicji, szkodliwych środków chemicznych i podobnych)

h) Zabrania się naruszania, opierania o stoiska i wszelkie konstrukcje reklamowe

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie (w tym również kradzieże ich dóbr, jakie uczestnicy zobowiązani są chronić osobiście) lub nich samych

j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zniszczenia w obiekcie, w jakim odbywa ją się Targi i jego otoczeniu powstałe w wyniku działania uczestników Targów. Koszty wynikające z tego tytułu pokryje uczestnik, który dopuścił się szkody

k) Za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich – odpowiadają ich opiekunowie

l) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwiedzających oraz szkody powstałe wyniku niewłaściwego stosowania lub zabezpieczenia atrakcji stosowanych przez wystawcę lub na terenie jego stoiska – ponosi wystawca

m) Za straty i szkody wynikające na skutek sił wyższych takich jak pożar, wichura, zalanie wodą, strajk, odcięcie od wody lub energii itp. Organizator nie odpowiada i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

§ 4. Inne

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, miejsca, terminu, odwołania, skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Targów przy wcześniejszej informacji o tym fakcie poprzez stronę www.trends4kids.pl.

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wszystkich uczestników targów Trends 4 Kids oraz pracowników obsługujących wydarzenia wprowadziliśmy wytyczne uwzględniające wymogi sanitarno-epidemiologicznych powszechnie obowiązujące na terenie kraju.

 

§ 5. Zgodnie z regulacjami organizator targów zapewnia:

a) Ciągi komunikacyjne pomiędzy stoiskami wystawienniczymi wynoszące min. 3 metry szerokości;

b) Swobodny przepływ odwiedzających w obiekcie;

c) Stoiska do stałej dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren wydarzenia i po wyjściu z niego

d) Stoiska do stałej dezynfekcji dłoni w części wystawienniczej i w toaletach

e) Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi publiczności oraz stosowanych procedur bezpieczeństwa sanitarno-epidemiogicznego;

f) Możliwość zakupu maseczek przed wejściem do obiektu;

g) Bezpieczną przestrzeń dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielenie stref kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.

h) regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.

§ 6. Uczestnik wydarzenia powinien:

a) Samodzielnie wyposażyć się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) - istnieje możliwość zakupienia środków ochronnych przed wejściem do obiektu.

b) Złożyć obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym → KLIKNIJ I POBIERZ OŚWIADCZENIE TUTAJ w celu przekazania organom sanitarnym w przypadku konieczności podjęcia działania w kierunku zapobiegania rozprzestrzeniania wirusa SARS-COV-2.

c) Zakrywać nos i usta w przestrzeni obiektu;

d) Dezynfekować ręce zaraz po wejściu do budynku;

e) Utrzymywać dystans społeczny, co najmniej 1.5 m, oraz nie gromadzić się;

f) Stosować się do wytycznych korzystania z toalet, tzn. w toalecie może przebywać

g) Ograniczona ilość osób uwarunkowana określoną liczbą kabin i/lub pisuarów. Obowiązek zachowania dystansu przed wejściem oraz w trakcie korzystania z toalety nie dotyczy osób, które korzystają z toalety z dzieckiem;

h) Uczestnikom wydarzeń zaleca się zakup biletów na wydarzenia drogą online oraz realizację płatności bezgotówkowych.

§ 7. Do obowiązków Wystawcy należy:

a) W miarę możliwości zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę;

b) W trakcie montażu i demontażu stoisk zachowanie zasad bezpieczeństwa. Rekomenduje się Wystawcom planowanie zabudowy stoisk bardziej otwartych/przestrzennych tzn. w miarę możliwości ograniczenie różnego rodzaju ciasnych pomieszczeń;

c) Zapewnienie na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących do własnego użytku.