Regulamin targów „Trends for Kids”

Regulamin targów „Trends for Kids”2020-04-06T12:52:05+00:00

§ 1. Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników targów „Trends 4 Kids” (zwanych dalej „Targami”) organizowanych przez Professional Event Partner Krzysztofa Urbanek z siedzibą przy ul. Medalionów 12, 30-399 Kraków (zwanym "Organizatorem").

Wydarzenie odbędzie się:

  • 6 września 2020 w obiekcie TARGI LUBLIN, ul. Dworcowa 11 w Lublinie w godzinach 10:00-17:00
  • 13 września 2020 w obiekcie Arena Gliwice (Mała Arena) ul. Akademicka 50 w Gliwicach w godzinach 10:00-17:00
  • 8 listopada 2020 w obiekcie TAURON Arena Kraków (Mała Arena), ul. S. Lema 7 w Krakowie w godzinach 10:00-17:00
  • 15 listopada 2020 w obiekcie Centrum Praskie Koneser, ul. Plac Konesera 2 w Warszawie w godzinach 10:00-17:00

§ 2. Zasady uczestnictwa

a) Wstęp na targi „Trends 4 Kids” odbywa się wyłącznie
za okazaniem biletu wstępu zakupionego u Organizatora targów na miejscu lub za pośrednictwem strony www.trends4kids.pl

b) Koszt biletu wstępu wynosi 8 zł. Wstęp dla dzieci (do lat 12 jest bezpłatny)

c) Bilet wstępu uprawnia zwiedzających do korzystania z atrakcji przygotowanych na terenie Targów. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do korzystania z atrakcji Targowych zgodnie z ich przeznaczeniem

d) Organizator zastrzega sobie prawo do inicjowania części atrakcji na terenie Targów za dodatkową opłatą, o czym uczestnicy przed skorzystaniem z nich będą uprzednio informowani

e) Organizator nie odpowiada za brak realizacji atrakcji zgłaszanych przez indywidualnych wystawców w ramach ich stoiska, jak również promocji i kuponów rabatowych zamieszczonych przez nich w wydanym przez Organizatora Katalogu Targów

f) Bilet wstępu uprawnia zwiedzającego do odbioru bezpłatnego Katalogu Targów w dniu wydarzenia, jednakże liczba wydanych katalogów jest ograniczona. W momencie wyczerpania nakładu zwiedzający, którzy nie otrzymali katalogu nie mogą wnosić roszczeń z tego powodu do Organizatora

g) Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Targach wyłącznie pozostając pod opieką pełnoletniej osoby (rodzica lub prawnego opiekuna)

h) Udział zwiedzających w Targach jest możliwy wyłącznie w terminie i godzinach określonych w regulaminie oraz strefach przeznaczonych do zwiedzania

i) Prowadzenie przez zwiedzających działań o charakterze komercyjnym (sprzedażowych, reklamowych, agitacyjnych itp. bez wcześniejszej umowy z Organizatorem, a także działań niezgodnych z polskim prawem) jest zabronione

j) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących w wyznaczonych strefach Targów

k) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego i udziału w wydarzeniu w zgodzie z nimi

l) Wszyscy uczestnicy Targów są zobowiązani do przestrzenią zasad niniejszego regulaminu, a udział w nich jest jednoznaczny z akceptacją jego warunków

m) Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i późniejszego wykorzystywania obrazu i dźwięku z przeprowadzonych Targów w zakresie prowadzonej przez siebie działalności do celów promocyjnych. Udział uczestników w Targach wyraża akceptację dla tych warunków, a tym samym zgodę do późniejszego wykorzystywania ich wizerunku w materiałach reklamowych i nie będą mieć później żadnych roszczeń z tego tytułu

§ 3. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

a) Wszyscy uczestnicy Targów są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, w szczególności zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego

b) Ubezpieczenia (mienia, oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej) leżą po stronie uczestników Targów

c) Z uwagi na zasady bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób zwiedzających Targi

d) Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Targów uczestników nieprzestrzegających regulaminu Targów, ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz prawa polskiego, a także zgłoszenia tych wykroczeń właściwym organom państwowym

e) Na Targi nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabrania się również wnoszenia ich na teren Targów

f) Korzystanie z produktów tytoniowych na terenie Targów jest zabronione

g) Zabrania się wnoszenia na teren Targów i korzystania z narzędzi, które mogą stwarzać zagrożenie pożarowe, a także dla zdrowia i życia uczestników (m.in. przedmiotów ostrych, pirotechnicznych, broni, amunicji, szkodliwych środków chemicznych i podobnych)

h) Zabrania się naruszania, opierania o stoiska i wszelkie konstrukcje reklamowe

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie (w tym również kradzieże ich dóbr, jakie uczestnicy zobowiązani są chronić osobiście) lub nich samych

j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zniszczenia w obiekcie, w jakim odbywa ją się Targi i jego otoczeniu powstałe w wyniku działania uczestników Targów. Koszty wynikające z tego tytułu pokryje uczestnik, który dopuścił się szkody

k) Za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich – odpowiadają ich opiekunowie

l) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwiedzających oraz szkody powstałe wyniku niewłaściwego stosowania lub zabezpieczenia atrakcji stosowanych przez wystawcę lub na terenie jego stoiska – ponosi wystawca

m) Za straty i szkody wynikające na skutek sił wyższych takich jak pożar, wichura, zalanie wodą, strajk, odcięcie od wody lub energii itp. Organizator nie odpowiada i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

§ 4. Inne

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, miejsca, terminu, odwołania, skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Targów przy wcześniejszej informacji o tym fakcie poprzez stronę www.trends4kids.pl.